محصولات

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 تخته‌لایی ضد آب روسیه 4 میلیمتری 122*244 1.800.000 100
2 تخته‌لایی ضد آب روسیه 6 میلیمتری 122*244 2.550.000 65
3 تخته‌لایی ضد آب روسیه 9 میلیمتری 122*244 3.250.000 44
3 تخته‌لایی ضد آب روسیه 12 میلیمتری 122*244 4.100.000 33
3 تخته‌لایی ضد آب روسیه 15 میلیمتری 122*244 4.650.000 26