تخته OSB

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 6میلیمتری ایگر اتریش 250*125 2.700.000 136
2 9میلیمتری کرونو آلمان244*122 3.900.000 100
3 11میلیمتری کرونو آلمان 244*122 4.800.000 84
4 15میلیمتری ایگر اتریش 244*122 موجود نیست 56
5 18میلیمتری کرونو آلمان 244*122 موجود نیست 54
6 6میلیمتری کانادایی 244*122 2.700.000 136
7 10میلیمتری کرونو روسیه 250*125 3.900.000 72
8 12میلیمتری روسیه 250*125 موجودنیست 59