تخته OSB

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 6میلیمتری ایگر اتریش 250*125 ------- 168
2 9میلیمتری کرونو روسیه 244*122 8.000.000 96
3 12میلیمتری کرونو روسیه 244*122 9.000.000 72
4 15میلیمتری کرونو روسیه 244*122 14.000.000 48
5 18میلیمتری کرونو روسیه244*122 15.000.000 39
6 11میلیمتری سوییس کرونو244*122 10.000.000 82
7 11میلیمتری ایگر اتریش 244*122 --------- 78