تخته OSB

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 6میلیمتری ایگر اتریش 250*125 5.600.000 168
2 9میلیمتری کرونو روسیه 250*125 7.800.000 72
3 12میلیمتری کرونو روسیه 250*125 8.800.000 60
4 15میلیمتری کرونو روسیه 250*125 11.800.000 48
5 18میلیمتری کرونو روسیه250*125 13.800.000 39
6 6میلیمتری کانادایی 244*122 5.100.000 136
7 10میلیمتری کرونو روسیه 250*125 - 72