تخته چند لایی

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 تخته‌لایی ضد آب روسیه 4 میلیمتری 244*122 ---- 100
2 تخته‌لایی ضد آب روسیه 6 میلیمتری 244*122 6.900.000 65
3 تخته‌لایی ضد آب روسیه 9 میلیمتری 244*122 9.300.000 44
4 تخته‌لایی ضد آب روسیه 12 میلیمتری 244*122 12.200.000 33
5 تخته‌لایی ضد آب روسیه 15 میلیمتری244*122 13.800.000 26
6 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری 244*122 15.600.000 22
7 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری لاکی 244*122 18.000.000 22
8 تخته‌لایی ضد آب روسیه 3 میلیمتری 152*152 3.300.000 130
9 تخته‌لایی ضد آب روسیه 9 میلیمتری 152*152 6.100.000 44
10 تخته‌لایی ضد آب روسیه 15 میلیمتری 152*152 9.300.000 26
11 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری 152*152 10.400.000 22
12 تخته‌لایی هندی 18 میلیمتری 244*122 9.500.000 40