تخته چند لایی

ردیف نام کالا قیمت تعداد هرپالت
1 تخته‌لایی ضد آب روسیه 4 میلیمتری 244*122 2.900.000 100
2 تخته‌لایی ضد آب روسیه 6 میلیمتری 244*122 3.800.000 65
3 تخته‌لایی ضد آب روسیه 9 میلیمتری 244*122 5.500.000 44
4 تخته‌لایی ضد آب روسیه 12 میلیمتری 244*122 6.400.000 33
5 تخته‌لایی ضد آب روسیه 15 میلیمتری244*122 7.400.000 26
6 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری 244*122 8.700.000 22
7 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری لاکی 244*122 9.900.000 22
8 تخته‌لایی ضد آب روسیه 3 میلیمتری 152*152 1.400.000 130
9 تخته‌لایی ضد آب روسیه 9 میلیمتری 152*152 ----- 44
10 تخته‌لایی ضد آب روسیه 15 میلیمتری 152*152 ------ 26
11 تخته‌لایی ضد آب روسیه 18 میلیمتری 152*152 4.500.000 22